Personuppgifter som lämnas till oss behandlas för administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för fullföljande av olika åtgärder som individen har begärt innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av uppgifterna sker också för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för våra marknads- och kundanalyser, affärs- och konsulttjänster, konsultutveckling samt statistik och riskhantering.

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av reglerna om sekretess – ibland komma att lämnas ut till företag som Human IT-Consulting samarbetar med. Om en individ önskar information om vilka personuppgifter som finns registrerade hos Human IT-Consulting, har Individen rätt att en gång per år skriftligen begära uppgift om detta av Human IT-Consulting.

En individ kan även anmäla att individen inte vill ha kvar personuppgifter hos Human IT-Consulting eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift. Observera att förpliktelser enligt lag kan i vissa fall ha företräde mot enskild önskan.

För kontakt gällande personuppgifter vänligen e-posta till: [email protected]