Allmänna köpvillkor

1. Allmänt

Dessa villkor utgör Human IT-support AB:s, org.nr 556803-2287 (”Human IT”) allmänna köpvillkor och omfattar all försäljning mellan Human IT och företagskund (”Kunden”), om inget annat särskilt har avtalats. Genom att genomföra ett köp hos Human IT accepterar Kunden Human IT:s allmänna köpvillkor.

2. Kredit

Human IT förbehåller sig rätten att själv eller genom annan inhämta kreditupplysning samt utföra kreditbedömning av Kund. Kreditgränsen fastställs efter sedvanlig kreditprövning. Om Kund har överskridit gällande kreditgräns eller är i dröjsmål med betalningar har Human IT rätt att hålla inne/makulera inneliggande beställningar alternativt kräva förskottsbetalning för kommande beställningar. Vid ej godkänd kreditprövning förbehåller sig Human IT rätten att endast leverera beställning efter att förskottsbetalning har skett.

3. Betalning

Betalning med befriande verkan kan endast göras till det bankkonto som anges i Human IT:s faktura till Kund. Betalningen skall vara Human IT tillhanda senast på förfallodatumet. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (referensränta + 8 %) samt lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

4. Äganderättsförbehåll

Produkterna förblir Human IT:s egendom till dess full betalning erlagts. Human IT förbehåller sig rätten att återta de försålda artiklarna intill dess att Kundens samtliga förpliktelser enligt detta avtal till fullo infriats. Om Kunden är i dröjsmål med betalningen till Human IT förbehåller sig Human IT rätten att så länge dröjsmålet varar, när som helst häva köpet och återta artiklarna.

5. Priser och information

Priserna i Human IT:s webbshop uppdateras i realtid. Priserna för produkterna är angivna i svenska kronor, exklusive moms och fraktkostnader. Human IT äger rätt att ändra information och priser utan föregående avisering. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning.

6. Beställning

Beställning kan göras via webbshopen. Det åligger Kunden att väl förvara inloggningsuppgifter samt tillse att inga obehöriga kan utnyttja dessa. Kunden svarar för att beställning sker genom behörig företrädare.

De beställningar som Kunden gör hos Human IT är bindande för Kunden. Om Kunden önskar korrigering av bindande beställning skall Kunden kontakta Human IT vilka ska göra en bedömning huruvida korrigering kan genomföras. Vid eventuell korrigering av beställning eller faktura äger Human IT rätt att ta ut en administrativ avgift. Human IT reserverar sig för slutförsäljning och förbehåller sig rätten att inte genomföra en beställning. Anledningarna kan bland annat vara slut i lager, tryckfel, tekniska problem, fel i pris, för stora beställningar eller felaktig produktinformation. Om Kundens order inte kan bli expedierad kontaktar Human IT Kunden med förslag på alternativ. Vid beställning om avtal om köp bindande först när Human IT har bekräftat beställningen via en orderbekräftelse.

7. Frakt

Fraktkostnad debiteras som fast engångsavgift, om inget annat anges i gällande avtal. Tillgängliga leveranssätt kan variera och beror på valda artiklar i kundkorgen. Leverans sker till av Kund angiven leveransadress. Risken för beställda produkter övergår på Kunden när produkterna har lämnats till transportören. Om Kundens leveransadress är en postbox eller har ett postbox-nummer levereras varan till närliggande utlämningsställe. Vid leverans utanför Sveriges gränser gäller särskilda villkor. För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur debiteras en avgift om för närvarande 250 kronor.

8. Transportskada

Kunden skall vid mottagandet noggrant kontrollera de levererade produkterna. Om det saknas beställda produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på levererade produkter eller emballage ska Kunden omedelbart, t.ex. genom anteckning om skadan i fraktsedel, reklamera skadan till transportören och hålla denne ansvarig för skada. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid mottagandet av leveransen, ska reklameras till transportören så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om Kunden inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar Kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Human IT. Om leveransen omfattas av varuförsäkring skall Kunden också omgående anmäla transportskadan till varuförsäkringsgivaren. Underlåts detta kan rätten till försäkringsersättning falla bort eller begränsas.

9. Retur

Kunden äger rätt att ansöka om att få returnera en produkt. Kunden ska inom tio arbetsdagar från leveransdagen informera Human IT om att Kunden önskar returnera produkt. Om returansökan accepteras av Human IT erhåller Kunden ett returnummer som produkten ska märkas med och returneras i originalförpackningen med alla tillbehör inom fem arbetsdagar från det att godkännandet erhölls. Kostnader för returfrakt och eventuella returavgifter ska betalas av Kunden.

Om produkten vid mottagande av Human IT godkänns för retur av Human IT sker kreditering till det lägsta av dagspris och fakturerat pris. Ofullständig eller felaktig retur återsändes till Kunden på Kundens bekostnad. Risken för returnerade produkter övergår till Human IT när produkterna mottagits av Human IT.

10. Garanti och felansvar

För samtliga produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i dessa allmänna köpvillkor. Garantitiden gäller från och med fakturadatum om inget annat anges. Eventuella garantireparationer skall utföras av tillverkare av produkt eller av tillverkaren godkänd serviceorganisation. Information om respektive tillverkares garanti- och servicevillkor finns förpackade tillsammans med produkten eller tillhandahållas av Human IT. Rätten till garantireparation skall alltid styrkas med fakturakopia avseende den produkt som garantiåtagandet omfattar. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/ reklamationer ersätts inte av Human IT.

Föreligger fel avhjälps felet genom reparation eller utbyte. Finns varan ej kvar i sortimentet byts den ut mot en likvärdig vara. Human IT förbehåller sig rätten att återbetala köpeskillingen i det fall Human IT efter egen bedömning anser att åtgärden är adekvat. Om varan befinns vara felfri returneras den till Kund. Human IT förbehåller sig i dessa fall rätten att debitera en avgift om 250 kronor för att täcka hanteringskostnader. Human IT ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och Kunden kan inte rikta några andra anspråk mot Human IT med anledning av felet.

11. Program

För samtliga programprodukter och upphovsrättsligt skyddat material gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i dessa allmänna köpvillkor. Human IT ansvarar inte på något sätt för programprodukters säkerhet och funktion exempelvis gällande skada, funktionalitet, oväntad funktionalitet, prestanda, påverkan på annan egendom m.m.

12. Ansvarsbegränsning

Human IT ansvarar inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador, förluster, utebliven vinst, produktionsbortfall, minskad försäljning eller intäkter, hinder för att fullgöra åtaganden gentemot tredje man, minskad nytta av avtalet eller kostnader som beställda produkter orsakar Kunden.

Human IT ansvarar inte för förlust av programvara, lagrad information eller data eller annan liknande skada och/eller inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper.

Skulle skadeståndsansvar eller annan ersättningsskyldighet uppstå för Human IT ska ansvar vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande vad Human IT fakturerat Kunden för berörd produkt som gav upphov till anspråket.

13. Force majeure

Human IT är inte ansvarig för skada eller försening som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, tullagar, licensbegränsningar, strejk, lockout, bojkott, blockad eller annan liknande omständighet som hindrar eller försvårar Human IT fullgörande i sådan grad att det inte kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

14. Sekretess

Kunden förbinder sig att inte utan Human IT medgivande till tredje man utelämna uppgifter om Human IT verksamhet eller produkter som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller uppgifter som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet eller annan information som utgör Human IT konfidentiella information. Sekretesskyldigheten gäller utan begränsning i tiden. Kunden skall säkerställa att Kundens anställda iakttar och upprätthåller den sekretess som åvilar Kunden.

15. Personuppgifter

Human IT kommer i anslutning till Kundens beställningar av produkter att behandla personuppgifter om Kundens representant enligt de ändamål och villkor som framgår av Human IT integritetspolicy. Human IT är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Kund lämnar till Human IT. Uppgifterna sparas i syfte att fullgöra åtaganden gentemot Kund samt i marknadsföringssyfte.

Kunden bekräftar att Kunden har informerat berörda kontaktpersoner hos Kunden om Human IT behandling av deras personuppgifter och inhämtat erforderligt samtycke till sådan behandling.

16. Tvist

Om en eller flera av bestämmelserna i dessa allmänna köpgsvillkor anses ogiltiga, olagliga eller omöjliga att genomföra skall ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförande påverkas eller förringas därav. Tvist angående tolkning eller tillämpning av dessa villkor och därmed sammanhängande förhållanden ska avgöras av skiljemän enligt Lag (1999:116) om skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.